30 sierpnia 2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

RODO – dokument do pobrania

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)

 

1. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, ul. T. Kościuszki 7, 26-600 Radom gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i prawa pracy w celu realizacji zdań statutowych, a także w celu realizacji umów wynajmu lub użyczenia pomieszczeń szkolnych.

 

2. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu reprezentowany przez Dyrektora szkoły.

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsb-radom@wp.pl.

 

4. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

 

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

 

6. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

7. Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

 

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.