Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu

   

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu.

-Data publikacji strony internetowej: 2012-02-02

-Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-07

   

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   

Treści niedostępne

 • Filmy zamieszczane na stronie internetowej nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Strona zawiera linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Niektóre zdjęcia nie stanowiące treści strony nie posiadają opisów alternatywnych
 • Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Małgorzata Wrońska

E-mail: zsb-radom@wp.pl

Telefon: 48 362 18 32

   

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   

Organ nadzorujący:

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu

Adres: 26-600 Radom, ul. Tadeusza Kościuszki 7

E-mail: zsb-radom@wp.pl

Telefon: 48 362 18 32

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

Dostępność architektoniczna

 • Główne wejście do budynku znajduje się przy ul. Kościuszki 7
 • Szkoła posiada miejsca parkingowe przed budynkiem
 • Do przedsionka szkoły prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Szkoła składa się z kilku segmentów połączonych korytarzami
 • Na każdym poziomie budynku (parter, pierwsze piętro, drugie piętro) znajdują się korytarze
 • Budynek nie posiada wind
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki)
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 

Informacje dodatkowe

   

Ułatwienia

 • podświetlane linki
 • jasne tło
 • możliwość używania na stronie standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostępności