KRAJOWE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH "DORMET"

DORMET

CELE:
Wspomaganie realizacji zadań edukacyjnych poprzez tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń merytorycznych i metodycznych pomiędzy doradcami, nauczycielami i instytucjami rządowymi i samorządowymi szczególnie w zakresie kształcenia zawodowego niezbędnego na obszarach wiejskich.
Reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej.
Udzielanie pomocy swoim członkom przy załatwianiu formalności ułatwiających wymianę doświadczeń, zdobywanie kwalifikacji, doskonalenie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności.
Występowanie do władz oświatowych, samorządowych i innych organów z propozycjami nagradzania i wyróżniania za szczególne osiągnięcia oraz opiniowanie działań podejmowanych przez członków dla wspierania systemu edukacyjnego i własnego rozwoju.
Wzmacnianie organizacyjne, ekonomiczne oraz prawne inicjatyw pedagogicznych w zakresie projektowania i wdrażania do praktyki edukacyjnej rozwiązań dotyczących organizacji, treści, metod, form, środków i warunków kształcenia.
Wspieranie i opiniowanie zadań zgłaszanych przez członków stowarzyszenia.
Organizowanie systemu powiązań pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w zakresie kształcenia i wychowania.
Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, doradczej i edukacyjnej na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Kreowanie aktywnych postaw i zaangażowania na rzecz dziedzictwa oświatowego i kulturowego wsi polskiej.
Prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych poprzez organizację konferencji metodycznych nauczycieli, kursów doskonalących pracę zawodową nauczycieli oraz doradców metodycznych, seminariów, sesji popularno-naukowych, sympozjów, warsztatów itp. , krajowych i międzynarodowych praktyk zawodowych oraz różnorodnych form wymiany doświadczeń.
Opracowywanie publikacji dydaktycznych i metodycznych oraz programowych. C. D. W par. 6 statutu
ZARZĄD:
PREZES: Maria Świerczyńska
WICEPREZES: Anna Katarzyna Sadal
SKARBNIK: Agnieszka Taborek
KOMISJA REWIZYJNA: Katarzyna Trybuła, Anna Król, Ewa Kaim Tulacha
ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR: PREZYDENT MIASTA RADOMIA
DANE:
FORMA PRAWNA: Stowarzyszenie
KRS 0000044838
NIP 8792262173
REGON 871526160
DATA REJESTRACJI: 3 października 2001 r.
ADRES SIEDZIBY: Kościuszki 7, 26-600 Radom, Polska